شتابدهنده ایده‌بان

تیم اجرایی

برگ برنده تیم های مستقر در شتابدهنده ایده بان تیم اجرایی کارآمد آن است.

مهندس احمد فقیه احمدانی

دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

مهندس اسما برمایه

مهندس کاوه عابدی

پیمایش به بالا