شتابدهنده ایده‌بان

تیم منتورینگ

مهندس احمد فقیه احمدانی

راه اندازی کسب و کار، توسعه فناور، نوآوری باز

دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

تامین مالی، دانش بنیان

احسان عبدالهی

منابع انسانی، استراتژی کسب و کار

دکتر محمد رضایی

سرمایه‌گذاری و تامین مالی

دکتر ایلوش شهریاری

مشاوره کارآفرینی، سازمانی، توسعه کسب و کار

علی مشایخ

دیجیتال مارکتینگ

دکتر مهدی رضایی

امور حسابداری، مدیریت مالی

پیمایش به بالا