مدرس : حسین خیاطی فرد ، تحلیلگر کسب و کار در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

کارگاه آموزشی تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد babok

مدرس : حسین خیاطی فرد ، تحلیلگر کسب و کار در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف سرفصل دوره : – درک مفھوم تحلیل کسب و کار – نقش و مسئولیت ھای تحلیلگر کسب و کار – آشنایی با پیکره دانش تحلیل کسب و کار – رویکردھای تحلیل کسب وکار – فرآیند تحلیل کسب و کار – […]

کارگاه آموزشی تحلیل کسب و کار بر اساس استاندارد babok ادامه مطلب »