تیم اجرایی

برگ برنده تیم های مستقر در شتابدهنده ایده بان تیم اجرایی کارآمد آن است.

null

عقیل عزیززاده

mr. babak bushehri

بابک بوشهری

mr.ahmad faghih ahmadani

احمد فقیه احمدانی

فهرست