تیم اجرایی

برگ برنده تیم های مستقر در شتابدهنده ایده بان تیم اجرایی کارآمد آن است.

mr.ahmad faghih ahmadani

مهندس احمد فقیه احمدانی

کاوه عابدی<br />
مصطفی عابدی

مهندس کاوه عابدی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

null

مهندس اسما برمایه

فهرست