تیم اجرایی

برگ برنده تیم های مستقر در شتابدهنده ایده بان تیم اجرایی کارآمد آن است.

mr.ahmad faghih ahmadani

مهندس احمد فقیه احمدانی

محمد صادق سبط الشیخ انصاری

دکتر محمد صادق سبط الشیخ انصاری

null

مهندس اسما برمایه

کاوه عابدی<br />
مصطفی عابدی

مهندس کاوه عابدی

فهرست